zalo-icon
phone-icon

Mẫu thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên

Mẫu thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên là thủ tục đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc để triển khai toàn bộ hoặc một phần chức năng kinh doanh của công ty bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Mẫu thành lập chi nhánh 1 thành viên

TÊN CÔNG TY                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số ……                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         

                                                                                                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm …..

 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

– Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ……………. được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày …………..;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

 

          QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập chi nhánh / Văn phòng đại diện công ty ……………………………………………

Địa chỉ  :…………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động : …………………………………………………………………………………

 

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                

  

                                                                                 CHỦ SỞ HỮU

 Nơi nhận:                                                                (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

Như điều 3;

– Lưu.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu điều lệ công ty tnhh một thành viên là tổ chức 2023

Mẫu công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài

Cách viết đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710