zalo-icon
phone-icon

Dịch Vụ Tư Vấn Giải Thể Công Ty Phù Hợp Với Từng Doanh Nghiệp

Giải thể công ty là khi doanh nghiệp sau khi thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, hoặc chưa tìm được hướng phát triển đã hình thành, nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động hoặc không có nhu cầu tiếp tục hoạt động ngoài việc lựa chọn các quyền. Tham khảo từ nội dung bộ luật doanh nghiệp Việt Nam và chi tiết thủ tục “Giải Thể Doanh Nghiệp” từ Cổng Dịch Vụ Công. Dựa trên những nguồn thông tin, bộ luật chính thức từ nhà nước và các khách hàng đã thực hiện dịch vụ của chúng tôi. Hãng Luật Thành Công xin gửi đến quý khách hàng toàn bộ thông tin về vấn đề giải thể công ty để chủ sở hữu doanh nghiệp hiểu hơn các quy định về hồ sơ, quy trình thủ tục.

Giải thể công ty là gì?

Giải thể là quá trình chấm dứt tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, và nó đòi hỏi chủ sở hữu hoặc các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó

Giải thể công ty là quá trình chấm dứt hoạt động và tồn tại của một doanh nghiệp, đồng thời kết thúc tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của nó trên thị trường kinh tế. Quy trình giải thể doanh nghiệp được định rõ trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Khi công ty đã thông báo việc giải thể, nó sẽ không được phép tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện bất kỳ công việc nào dưới danh nghĩa của công ty nữa.

Các trường hợp phải giải thể công ty

Các trường hợp phải giải thể công ty – giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể công ty hoặc doanh nghiệp được xác định theo từng quy định cụ thể trong Luật Doanh Nghiệp năm 2020. Dưới đây là các trường hợp phải thực hiện quy trình giải thể:

Kết thúc thời hạn hoạt động theo Điều Lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

 • Điều Lệ công ty quy định thời hạn hoạt động và khi hết thời hạn mà không gia hạn, công ty phải giải thể.
 • Thời hạn hoạt động có thể được thiết lập thông qua thỏa thuận hoặc cấp phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp

 • Chủ doanh nghiệp có thể là người sáng lập, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu, hoặc Đại hội cổ đông, tùy thuộc vào loại hình công ty.
 • Quyết định giải thể phản ánh ý muốn của chủ sở hữu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Lý do có thể bao gồm lợi nhuận thấp, mâu thuẫn nội bộ, không phù hợp với mục tiêu kinh doanh và các yếu tố khác.

Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

 • Số lượng thành viên tối thiểu được quy định cho từng loại hình công ty.
 • Khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu, công ty phải thực hiện các biện pháp như kết nạp thêm thành viên để đảm bảo tồn tại. Nếu không, sau 6 tháng liên tục, công ty sẽ phải giải thể.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy chứng nhận đăng ký là văn bản quan trọng, cho phép doanh nghiệp hoạt động và thiết lập quan hệ pháp lý.
 • Có thể bị thu hồi nếu vi phạm quy định về thông tin giả mạo, thành lập do người bị cấm, ngừng hoạt động mà không thông báo, không gửi báo cáo, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

 1. Doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 2. Doanh nghiệp không đang ở trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 3. Được tiến hành giải thể khi có quyết định của chủ sở hữu Công ty hoặc của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra có thể chấp nhận các phương pháp “bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác” như sau:

 • Các khoản nợ đã được thanh toán hoàn toàn, được thể hiện trong hồ sơ giải thể.
 • Một số khoản nợ được tổ chức hoặc cá nhân khác, bao gồm cả tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp liên quan, cam kết thanh toán nợ sau khi doanh nghiệp giải thể. Trong trường hợp này, cần tuân thủ các quy định về chuyển giao nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
 • Đối với việc giải thể chi nhánh, doanh nghiệp có chi nhánh giải thể có trách nhiệm thực hiện việc trả nợ vì thực tế các khoản nợ được tạo ra từ hoạt động của chi nhánh là khoản nợ của doanh nghiệp chính.

Trình tư, Thủ tục giải thể công ty chuẩn pháp lý

Ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì việc giải thể công ty doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 với trình tự và thủ tục như sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty và thông báo công khai

Để có thể tiến hành giải thể trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1TV, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2TV trở lên, bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày quyết định giải thể, doanh nghiệp cần thông báo việc giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, cần gửi quyết định giải thể kèm theo phương án xử lý nợ cho chủ nợ và những người liên quan có quyền và nghĩa vụ tương ứng. Thông báo này phải cung cấp thông tin chi tiết như tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và cách thức thanh toán số nợ đó, cùng với hướng dẫn về việc giải quyết khiếu nại từ phía chủ nợ.

Bước 2: Tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, chủ sở hữu công ty có trách nhiệm tổ chức quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp (trừ khi Điều lệ công ty quy định việc thành lập tổ chức thanh lý riêng).

Trong quá trình thanh lý, ưu tiên thanh toán các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ liên quan đến lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, cũng như các quyền lợi của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán các chi phí liên quan đến việc giải thể và các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên, số tiền còn lại sẽ được phân chia cho các thành viên của công ty theo tỷ lệ vốn góp hoặc cổ phần mà họ đóng góp vào công ty.

Bước 3 : Làm việc tại cơ quan quản lý thuế

 • Gửi công văn yêu cầu giải thể doanh nghiệp tới Chi cục thuế, kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Gửi công văn yêu cầu quyết toán thuế.
 • Thanh toán các loại thuế còn nợ và nộp phạt nếu có.
 • Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp và tạo biên bản kiểm tra thuế. Sau đó, dữ liệu sẽ được chuyển sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Đăng ký, nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Trong vòng 5 ngày sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ này bao gồm:

 • Thông báo về quá trình giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo về quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, bao gồm danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Danh sách này cần bao gồm cả việc thanh toán các khoản nợ về thuế và các khoản nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi doanh nghiệp quyết định giải thể (nếu có).

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể công ty, doanh nghiệp

Khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức:

 • Trường hợp giải thể theo hồ sơ, Điều 71 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp đương nhiên giải thể mà sau 180 ngày kể từ ngày thông báo giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến ​​phản đối bằng văn bản của các bên có liên quan, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế phải hết sức quan tâm đến thủ tục nộp thuế cho doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quá trình giải thể diễn ra theo các bước sau đây:

Bước 1: Thông báo và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cần thông báo tình trạng doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan này cũng phải ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định giải thể từ Tòa án đã có hiệu lực.

Bước 2: Họp để ra quyết định giải thể

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của Tòa án, doanh nghiệp phải tổ chức họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể cùng với bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của Tòa án cần được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp vẫn còn nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện, họ cần kèm theo quyết định giải thể cùng phương án xử lý nợ cho chủ nợ và các bên liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Tương tự như quy trình giải thể tự nguyện.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

 • Xác nhận nghĩa vụ hải quan
 • Đóng cửa mã số thuế
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty tại Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để hoàn thiện quá trình giải thể.

Những hoạt động bị cấm khi tiến hành giải thể công ty

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể là kể từ khi có quyết định giải thể công ty, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm quy định trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Dịch vụ giải thể công ty tại Hãng Luật Quốc Tế Thành Công 

Giải thể công ty

Hỗ trợ tư vấn giải thể công ty:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về công ty;
 • Thông qua quyết định giải thể công ty;
 • Thông báo công khai quyết định giải thể;
 • Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty;
 • Thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế, BHXH, Ngân hàng;
 • Nộp hồ sơ yêu cầu giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bảng giá dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp:

GÓI CHUẨN PHÁP LÝ: 2.999.000 VNĐ
NỘI DUNG

Tư vấn chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về nghĩa vụ đối với cơ quan thuế quản lý của công ty;
 • Tư vấn khung pháp lý về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Nộp hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế;
 • Đại diện khách hàng làm việc trực tiếp với Chi cục thuế quản lý, nộp hồ sơ và nhận kết quả, chứng từ liên quan khác;
 • Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong hệ thống quản lý thuế của Tổng cục thuế.
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty (nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về công ty;
 • Thông qua quyết định giải thể công ty;
 • Thông báo công khai quyết định giải thể;
 • Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty;
 • Thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế, BHXH, Ngân hàng;
 • Nộp hồ sơ yêu cầu giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.
Thời gian: 05 – 07 ngày làm việc

Câu hỏi thường gặp khi giải thể công ty 

Giải thể công ty có phải quyết toán thuế không?

Trước khi công ty nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan đăng ký công thương phải làm thủ tục xác minh thuế và đóng mã số thuế doanh nghiệp.

Cơ quan nào giải quyết thủ tục giải thể công ty?

 • Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng cho tất cả các công ty);
 • Cơ quan thuế: quyết toán hồ sơ và đóng mã số thuế;
 • Đại lý bảo hiểm: xử lý sổ BHXH cho người lao động;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có thể thành lập công ty mới sau khi giải thể?

Nó không giống như một công ty đang tuyên bố phá sản. Sau khi giải thể công ty/doanh nghiệp hợp pháp, các thành viên công ty, cổ đông, người đại diện theo pháp luật có toàn quyền thành lập công ty mới mà không bị hạn chế.

Trên đây là những kiến thức về thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp mà Hãng Luật Thành Công cung cấp đến với bạn. Nếu bạn còn thắc mắc hay còn vấn đè cần tư vấn hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Thủ tục – Hồ Sơ: Thủ tục giải thể công ty
Dịch vụ: Trọn gói
Zalo: 0963 766 477
Hỗ trợ: Toàn quốc
Tổng đài hỗ trợ: 1900633710

18 những suy nghĩ trên “Dịch Vụ Tư Vấn Giải Thể Công Ty Phù Hợp Với Từng Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710