zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu là việc mà doanh nghiệp cần làm để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Đây cũng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 

Đơn đăng kí nhãn hiệu

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÃN HIỆU
Mẫu nhãn hiệu

 

 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

 

 

—Nhãn hiệu tập thể

— Nhãn hiệu liên kết

—Nhãn hiệu chứng nhận

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc:

Mô tả:

CHỦ ĐƠN

 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

—Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

                                                                            ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

—là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

     

 

YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN
—Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

 

—Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

 

Ngày nộp đơn

 

 

Nước nộp đơn

 

 

PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
— Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ            ….. nhóm  
— Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm            ….. sản phẩm/

 

dịch vụ

 
— Lệ phí  yêu cầu hưởng quyền ưu tiên    
— Lệ phí công bố đơn    

—Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ

            …..                  nhóm  
—Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm            ….. sản phẩm/

 

dịch vụ

 
— Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ            ….. nhóm  
—Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm            ….. sản phẩm/

 

dịch vụ

 
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 
CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tài liệu tối thiểu:

—Tờ khai, gồm…….trang   x …….bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

—Mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu

—Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

—Giấy uỷ quyền bằng tiếng ……………

—bản gốc

—bản sao (—    bản gốc sẽ nộp sau

—bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………………)

— bản dịch tiếng Việt, gồm ……. trang

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm…….trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

—Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm…….trang x …….bản

—Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

— Bản dịch tiếng Việt, gồm…….bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

 

—

—

 

—

—

—

—

—

—

 

Cán bộ nhận đơn

 

(ký và ghi rõ họ tên)

—

—

—

—

—

—

—

—

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

             
DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)

 

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                              (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

                                                                                                                                          Còn……trang bổ sung

Trang bổ sung số:

                  CHỦ ĐƠN KHÁC

 

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã  khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

—Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

 

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

—Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

 

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

—Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

 

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

—Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

CÁC TÀI LIỆU KHÁC

 

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

Còn …… trang bổ sung

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông —nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

Hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu quy định tại Phụ lục A – Mẫu số 04-NH Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Phần (1): Nhãn hiệu

Phần này của đơn đăng ký nhãn hiệu là để cho bạn dán mẫu nhãn hiệu cần đăng ký bảo hộ vào. Một số lưu ý về nhãn hiệu:

 • Kích thước của mẫu nhãn hiệu không vượt quá khổ 80mm × 80mm
 • Phải được trình bày đúng với màu sắc cần được đăng ký bảo hộ hoặc phải được trình bày dưới hình dạng đen trắng

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với loại hình nhãn hiệu cần được bảo hộ. Sẽ gồm có 3 loại hình chính trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu quy định gồm:

 • Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu của tổ chức tập thể các doanh nghiệp dành cho các thành viên sử dụng theo đúng với quy chế do tập thể đó quy định.
 • Nhãn hiệu liên kết: là nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu khác mà do chính mình đã bảo hộ cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự có liên quan đến nhau.
 • Nhãn hiệu chứng nhận

Một số lưu ý khi viết mô tả:

 • Mô tả rõ ràng, chi tiết những yếu tố cấu thành nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu;
 • Nếu từ ngữ được sử dụng mô tả không phải là tiếng Việt thì cần phải phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa;
 • Mô tả hình họa của các chữ, từ ngữ nếu đó là các yếu tố giúp phân biệt;
 • Mô tả rõ ràng vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.

Phần (2): Cách điền phần “Chủ đơn” trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Điền thông tin chủ đơn là các tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo yêu cầu, bao gồm:

 • Tên đầy đủ: Tên của tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Địa chỉ: Địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Điện thoại, fax, Email: Điền thông tin đầy đủ.

Trong trường hợp nếu có chủ đơn khác thì đánh dấu “x” vào ô vuông “Ngoài chủ đơn khai tại mục này thì còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung”. Sau đó sẽ khai bổ sung thêm chủ sở hữu tại trang bổ sung của tờ khai.

Phần (3): Đại diện của chủ đơn

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với các loại đối tượng đại diện của chủ đơn. Cụ thể:

 • Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn: Người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên.
 • Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nhận được ủy quyền của chủ đơn.
 • Là người khác nhận được ủy quyền của chủ đơn: Cá nhân được ủy quyền, người thuộc tổ chức được người đứng đầu tổ chức ủy quyền, người đứng dầu chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài.

Đồng thời ghi chi tiết thông tin về tên, địa chỉ của cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền làm đơn.

Nếu chủ đơn chính tự điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu và tự nộp đơn thì bỏ trống phần này không cần điền.

Phần (4): Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Trong trường hợp nếu có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên thì đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với các loại yêu cầu hưởng. Cụ thể:

 • Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam;
 • Theo đơn (các đơn) nộp theo công ước Paris;
 • Theo thỏa thuận khác;

Đồng thời điền chi tiết thông tin theo yêu cầu ở cột bên: Số đơn, Ngày nộp đơn và Nước nộp đơn.

Nếu không có nhu cầu hưởng quyền ưu tiên đối với đơn thì bạn để trống phần này.

Phần (5): Phí, lệ phí

Tất cả các khoản phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu đều được liệt kê cụ thể trong mẫu đơn đăng ký. Đánh dấu “x” vào ô vuông ứng với các khoản phí mà đã nộp, đồng thời điền số đối tượng tính phí và số tiền nộp tương ứng vào 2 cột bên cạnh.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu mới nhất 2024

Phần (6): Các tài liệu có trong đơn

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với những tài liệu có trong hồ sơ chuẩn bị nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ và điền chi tiết các thông tin theo yêu cầu.

*Lưu ý: Chỉ được điền những loại giấy tờ có trong hồ sơ

Các tài liệu tối thiểu mà cần phải có chuẩn bị trong hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí nếu nộp thông qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản trực tiếp cho Cục Sơ Hữu trí tuệ.

Phần (7): Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Cần liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Việc phân nhóm hàng hoá, dịch vụ theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa dịch vụ theo thỏa ước Ni-xơ, tuân theo tuần tự từ nhóm có số thứ tự từ thấp đến cao.

Phần (8): Cam kết của chủ đơn trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Chủ đơn hoặc người đại điện của chủ đơn ký và ghi rõ họ tên khi làm tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp nếu chủ đơn/đại diện chủ đơn là cá nhân.

Nếu chủ đơn hoặc người đại diện của chủ đơn là tổ chức thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.

Vậy nếu nhỡ may dính vi phạm nhãn hiệu thì phải giải quyết như thế nào?

Xem ngay: Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu ngay tại đây!

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710