zalo-icon
phone-icon

Mẫu quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mẫu quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ là một quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền cho phép trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động theo đúng quy định pháp luật. 

Mẫu quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

UBND TỈNH ………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ……../…..

…………., ngày…tháng…năm…

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thành lập
Trung tâm ngoại ngữ

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ……………………………………………………..…………..;

Căn cứ………………………………….………………….………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ……………………………….

Loại hình trung tâm: ………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điều 2. Trung tâm ……….. hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm ……. có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng Ban của Sở; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ……………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)

 

Xem thêm:

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất 2023

Mẫu đơn xin xác nhận số nhà mới nhất chuẩn nhất năm 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu thanh lý hợp đồng trước thời hạn mới nhất 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710