zalo-icon
phone-icon
26/12/2022 Ngô Thái Tùng Thư

Mẫu giấy quyết định thành lập công ty

Rate this post

Hiện nay các loại hình doanh nghiệp được thành lập khá nhiều, trong đó có hai loại hình doanh nghiệp đáng chú ý đó là công ty cổ phần và công ty TNHH. Vậy khi muốn thành lập hai loại hình doanh nghiệp này cần làm mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần và công ty TNHH như thế nào? Dưới đây Luật Thành Công xin chia sẻ mẫu giấy quyết định thành lập công ty.

Mẫu giấy quyết định thành lập công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…   năm

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-……. 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1……

2………

Điều 2. Điều lệ Công ty

…………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

……………

Điều 4. Thời gian thực hiện……

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu giấy quyết định thành lập công ty”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710