Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 10 TT 48/2015/TT-BTNMT)

2. Hồ sơ thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

- Thành phần hồ sơ bao gồm: (Khoản 5, Điều 9 Thông tư số 48/2015/TTBTNMT)

+ Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (theo Mẫu).

Người đến giao dịch phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị (khi Bên yêu cầu cung cấp là tổ chức).

- Số lượng hồ sơ: một (01) bộ (Khoản 5, Điều 9 Thông tư số 48/2015/TTBTNMT)

3. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

(Điều 12 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT)

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hô sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp ngay trong ngày làm việc.

Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, Sở Tài nguyên và Môi trường phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc hợp pháp của thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khi có yêu cầu.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Thẩm quyền và thời gian giải quyết

a) Thẩm quyền giải quyết (Khoản 2 Điều 9 Thông tư số48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và môi trường

b) Thời hạn giải quyết: (điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 48/2015/TTBTNMT ngày 12/11/2015)

Khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ, cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp ngay trong ngày làm việc.

Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì cơ quan có trách nhiệm cung cấp phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan có trách nhiệm cung cấp phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.

5. Kết quả thủ tục hành chính:

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ (Bản Trích lục bản đồ địa chính; Hồ sơ kỹ thuật thửa đất).

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 - 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ