zalo-icon
phone-icon

 Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Những trường hợp khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa hoặc khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện hay nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong cùng một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Khi tạm thời chuyển người lao động đi làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc và phải có thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và phải bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động.

Người lao động làm công việc theo quy định ở khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới và nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì sẽ được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Căn cứ để điều chuyển lao động và thay đổi vị trí việc làm cho người lao động

Được hướng dẫn bởi tại Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác và người sử dụng lao động, tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nêu tại Khoản 1 Điều 31 của  “Bộ luật lao động năm 2019” được quy định như sau: Đầu tiên, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong một số trường hợp sau: Thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh, Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc sự cố điện, nước, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Người sử dụng lao động sẽ đưa ra quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất và kinh doanh mà người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động đi làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Trường hợp, người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm hoặc nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải nhận được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

Tham khảo thêm: Quan hệ lao động và giải quyết tranh chấp lao động 

chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lap động
Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Trong trường hợp nếu người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động được quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của “Bộ luật lao động năm 2019”. Việc điều chuyển công việc của người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã được ký trong vòng 60 ngày cộng dồn trong một năm. Tức là trong 1 năm người sử dụng lao động theo căn cứ tại Điều 31 Bộ luật lao động nêu trên thì chỉ được điều chuyển người lao động sang làm công việc khác với hợp đồng lao động đã ký trong vòng  60 ngày. Nếu hết thời hạn trong 60 ngày điều chuyển trong 1 năm, nếu muốn điều chuyển thì phải có sự đồng ý của người lao động. Có thể có nhiều quyết định điều chuyển nhưng trong 1 năm thì không được quá 60 ngày điều chuyển công việc của người lao động. Nếu như bạn chưa bị điều chuyển lần nào và đây là lần đầu thì sẽ tính từ ngày có quyết định được điều chuyển. Như vậy Nếu công ty điều chuyển từ ngày 15/11/2015 sang đến năm 2016 thì thời hạn 60 ngày là ngày 15/01/2016. Và nếu năm 2016 sau ngày 15/01/2016 công ty muốn điều chuyển bạn nữa thì thời gian điều chuyền sẽ còn lại là 45 ngày vì bạn đã có một quyết định điều chuyển trong năm 2016 là 15 ngày nêu trên.

Tìm hiểu thêm: Thay đổi nơi làm việc của người lao động trong hợp đồng

Trong quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, thì người sử dụng lao động là người có quyền quản lý và điều hành toàn bộ quá trình lao động của người lao động. Một trong những nội dung của quyền này là người sử dụng lao động sẽ chuyển người lao động sang làm công việc khác so với cam kết của hợp đồng lao động. Tuy nhiên khi mà người sử dụng lao động sử dụng quyền này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Về nguyên tắc, thì người lao động chỉ có nghĩa vụ thực hiện công việc theo như hợp đồng lao động đã giao kết và nếu người sử dụng lao động không bố trí đúng công việc theo như hợp đồng cũng là lý do để người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất kinh doanh thì người sử dụng lao động có thể gặp những khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu cấp thiết phải tạm thời điều chuyển người lao động sang làm những công việc khác với hợp đồng để tháo gỡ những khó khăn hoặc để giải quyết những nhu cầu cấp thiết trong sản xuất kinh doanh. Đây cũng là một cách để người lao động san san sẻ gánh nặng với người sử dụng lao động và đồng thời cũng là các để người lao động bảo vệ việc làm của mình, bảo vệ quan hệ lao động của hai bên.

Liên hệ ngay: Luật sư tư vấn thắc mắc về quyền lợi của người lao động

Dựa theo căn cứ quy định của pháp luật trình bày trên thì người sử dụng lao động và chỉ có thể điều chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng trong các trường hợp gồm như sau: Quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất và kinh doanh mà người sử dụng lao động sẽ được tạm thời chuyển người lao động đi làm công việc khác so với hợp đồng lao động, phải báo cho người lao động biết trước ít nhất là 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động. Không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm và trong trường hợp đã đủ 60 ngày mà muốn tiếp tục chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng thì phải nhận được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản, người lao động không đồng ý mà phải ngừng việc thì phải trả lương ngừng việc cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710