zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn xin vào Đảng 2023 mới nhất cho Đảng viên

Mẫu đơn xin vào Đảng Việt Nam là một tài liệu quan trọng cho những người có mong muốn tham gia và góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây là một bước quan trọng trong việc thể hiện cam kết và lòng yêu nước, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc và quy định của Đảng để đảm bảo một sự tham gia tích cực và ý nghĩa. 

1. Mẫu đơn xin vào Đảng chuẩn nhất 2023

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————— 

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi: Chi uỷ :…………………………………………. 

Đảng uỷ :……………………………………………………… 

Tôi là :……………  sinh ngày … tháng …. năm …… 

Nơi sinh :……………………………………………………. 

Quê quán :………………………………………………….. 

Dân tộc :………………………………..  Tôn giáo ……… 

Trình độ học vấn :……………………………………….. 

Nơi ở hiện nay :…………………………………………… 

Nghề nghiệp: ………………………………………………. 

Đơn vị công tác :………………………………………….. 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể :…………………….. 

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm … tại ….

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày ……. tháng…… năm….. tại chi bộ ….

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

 1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
 3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
 4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

……………, ngày…….tháng…….năm 20……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Download biểu mẫu tại đây!

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện mới nhất năm 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

2. Điều kiện để được xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo quy định tại Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011:

“Điều 4. Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)

 1. Người vào Đảng phải :
 • Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;
 • Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;
 • Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.”

 • Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi;
 • Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;
 • Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng;
 • Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu.
 • Dự bị Đảng viên trong vòng 12 tháng trước khi được kết nạp chính thức.

Tìm hiểu thêm: Mẫu D01 TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

3. Ý nghĩa khi quyết định xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Ý nghĩ của việc xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam phụ thuộc vào quan điểm và giá trị cá nhân của mỗi người. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị có những nguyên tắc, mục tiêu và quy định riêng. Việc xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam đòi hỏi sự cam kết và tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng.

Việc xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam có thể được coi là một sự cam kết sâu sắc với tư tưởng cộng sản, ý thức giai cấp và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước và xã hội. Tuy nhiên, quyết định này phải được đánh giá và cân nhắc cẩn thận, bởi vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người.

Mọi quyết định liên quan đến việc xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam đều cần tuân thủ quy trình và quy định của Đảng, và cần được thảo luận và hỗ trợ từ các thành viên và lãnh đạo Đảng.

Tham khảo thêm: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710