zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai mới nhất

Thế chấp quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp. Tuy nhiên, nhiều người muốn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất nhưng lại không biết làm đơn yêu cầu như thế nào? Trong bài viết sau, Luật Thành Công sẽ hướng dẫn mẫu đơn đăng ký đảm bảo đất đai mới nhất 2023.

1. Đăng ký giao dịch  bảo đảm đất đai

Đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai là quy trình mà người sử dụng đất đăng ký sử dụng quyền đảm bảo giao dịch đất đai của mình. Điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý và định rõ quyền lợi của các bên trong giao dịch. Qua đăng ký này, các bên có thể thực hiện giao dịch đất đai một cách an toàn và minh bạch.

Xem thêm: Mẫu giấy vay nợ viết tay ngắn gọn, đơn giản 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

2. Mẫu đơn đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


….., ngày….. tháng….. năm…..

PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gử:………….

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số…… Số thứ tự………

 

Người tiếp nhận
(Ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

1. Người yêu cầu đăng ký

£ Bên nhận bảo đảm

£ Bên bảo đảm

£ Quản tài viên /Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

£ Chi nhánh của pháp nhân, người đại diện

Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân/tên đầy đủ đối với tổ chức: (viết chữ IN HOA)

………………………….

Địa chỉ để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết:

Họ và tên:……………………………..

Số điện thoại:……. Fax (nếu có):…….. điện tử (nếu có):…….

2. Hợp đồng bảo đảm:………………; số (nếu có):…………..

Thời điểm có hiệu lực: ngày….. tháng….. năm…..

3. Bên bảo đảm

3.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân/tên đầy đủ đối với tổ chức: (viết chữ IN HOA)

……………………………..

3.2. Địa chỉ:

………………………………

3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp l:

£ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội

£ Hộ chiếu                          £ Thẻ thường trú

£ Mã số thuế

Số:………………..

Cơ quan cấp:……………., ngày….. tháng….. năm…..

3.4. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký £

3.5. Số điện thoại (nếu có):…….. Fax (nếu có):……… Thư điện tử (nếu có):………

4. Bên nhận bảo đảm

4.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân/tên đầy đủ đối với tổ chức: (viết chữ IN HOA)

……………………………………..

4.2. Địa chỉ:

……………………………………..

4.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:

£ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội

£ Mã số thuế

Số:………………………………….

Cơ quan cấp:…………………., ngày….. tháng….. năm…..

4.4. Số điện thoại (nếu có):……………. Fax (nếu có):…………….

Thư điện tử (nếu có):…………………………..

5. Mô tả tài sản bảo đảm

5.1. Quyền sử dụng đất £

(i) Thửa đất số:……………; Tờ bản đồ số (nếu có):………………..

Mục đích sử dụng đất:…………………………………

Thời hạn sử dụng đất:………………………………………………

(ii) Địa chỉ thửa đất:…………………………………………………….

…………………………………………..

(iii) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất

Tên Giấy chứng nhận:………………………

Số phát hành:…………., số vào sổ cấp giấy:…………….

Cơ quan cấp:………………….., ngày….. tháng….. năm…..

5.2. Tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu £

(i) Giấy chứng nhận

Tên Giấy chứng nhận:………………………………

Số phát hành:……………… , số vào sổ cấp giấy:……………..

Cơ quan cấp:………………….., ngày….. tháng….. năm…..

(ii) Số của thửa đất nơi có tài sản:……; Tờ bản đồ số (nếu có):…………..

5.3. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự án khác có sử dụng đất £

(i) Giấy chứng nhận

Tên Giấy chứng nhận:………….

Số phát hành:………………, số vào sổ cấp giấy:……………..

Cơ quan cấp:……………….., ngày….. tháng….. năm…..

(ii) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chưa được cấp Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất)

Tên Quyết định:…………………..

Số:………………………………………….

Cơ quan cấp:………………, ngày….. tháng….. năm…..

(iii) Số của thửa đất nơi có dự án:……………….; Tờ bản đồ số (nếu có):………………..

(iv) Tên dự án:………………………………………….

Căn cứ pháp lý xác lập dự án:……………………………….

5.4. Nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai £

5.4.1. Bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất £

(i) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất

Tên Giấy chứng nhận:………………………………

Số phát hành:…………….., số vào sổ cấp giấy:………………………..

Cơ quan cấp:…………………….., ngày….. tháng….. năm…..

(ii) Số của thửa đất nơi có tài sản:………; Tờ bản đồ số (nếu có):……….

(iii) Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai:

……………………………………………………….

5.4.2. Bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất £

(i) Số của thửa đất nơi có tài sản:……………; Tờ bản đồ số (nếu có):………………

(ii) Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai:

………………………………………………………….

5.5. Tài sản gắn liền với đất đã hình thành không phải là nhà ở mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu £

5.5.1. Bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất £

(i) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất:

Tên Giấy chứng nhận:……………………………………

Số phát hành:………….., số vào sổ cấp giấy:……….

Cơ quan cấp:……………………., ngày….. tháng….. năm…..

(ii) Số của thửa đất nơi có tài sản gắn liền với đất:…..; Tờ bản đồ số (nếu có):…….

(iii) Mô tả tài sản gắn liền với đất:

…………………………

5.5.2. Bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất £

(i) Số của thửa đất nơi có tài sản gắn liền với đất:………..; Tờ bản đồ số (nếu có):………..

(ii) Mô tả tài sản gắn liền với đất:

…………………………………………..

6. Giấy tờ kèm theo:

…………………………………..

7. Cách thức nhận kết quả đăng ký

£ Nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký

£ Nhận qua dịch vụ bưu chính (ghi rõ tên và địa chỉ người nhận):

……………

£ Cách thức điện tử (nếu pháp luật quy định):

………………..

£ Cách thức khác (nếu được cơ quan đăng ký đồng ý):

…………………….

Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về trung thực trong kê khai và về tính chính xác của thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu này.

BÊN BẢO ĐẢM

(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN)
Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có),

đóng dấu (nếu có)

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM

(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN)
Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có),

đóng dấu (nếu có)

QUẢN TÀI VIÊN/DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN)

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có), đóng dấu (nếu có)

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Cơ quan đăng ký có thẩm quyền:………………….

Chứng nhận biện pháp bảo đảm bằng………………… đã được đăng ký theo nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm….. giờ….. phút, ngày….. tháng….. năm…..

 

….., ngày….. tháng….. năm…..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh, đóng dấu)

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn cập nhật mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

3. Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ, việc thế chấp quyền sử dụng đất yêu cầu phải được đăng ký.

Theo Điều 39 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trong trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

  • Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính).
  • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
  • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ.
  • Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau đây:
    • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
    • Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định.

“Về vấn đề ‘Mẫu đơn đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai mới năm 2023,’ chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ Luật sư để giải quyết mọi thắc mắc. Với hệ thống công ty luật sư Luật Thành Công, chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và thắc mắc của quý khách liên quan đến quy trình đăng ký tạm ngừng kinh doanh trực tuyến.

Đội ngũ của chúng tôi, bao gồm luật sư, chuyên viên và chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sẵn sàng hỗ trợ quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn. Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline 1900633710 để được tư vấn chi tiết.”

Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin thành lập trung tâm tư vấn du học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710