zalo-icon
phone-icon

Những quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng mới nhất 2024

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa đưa ra thông báo chính thức với việc ban hành Thông tư 12/2023/TT-NHNN, sửa đổi nội dung của Thông tư 06/2013/TT-NHNN, nhằm hướng dẫn chi tiết về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Thay vì giữ nguyên những điều khoản cũ, sự thay đổi này nhấn mạnh vào việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý giao dịch vàng. Hãy cùng Luật Thành Công tim hiểu chi tiết về quy định mới về hoạt động mua, bán vàng miếng năm 2024 hiện nay.

Vàng miếng được mua tại những địa điểm nào?

Vàng miếng được mua tại những địa điểm nào?
Vàng miếng được mua tại những địa điểm nào?

Theo quy định chặt chẽ của Điều 10 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP, các tổ chức và cá nhân muốn mua vàng miếng chỉ có thể thực hiện giao dịch tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho các giao dịch mà còn kiểm soát sự hoạt động của thị trường vàng miếng.

Việc áp dụng những quy định này không chỉ là để tuân thủ pháp luật mà còn mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả người tiêu dùng và các bên tham gia giao dịch. Quy định giúp duy trì sự ổn định và tin cậy của thị trường vàng miếng, từ đó bảo vệ quyền lợi và lợi ích của những người tham gia.

Một trong những nguy cơ lớn nhất của thị trường vàng miếng là sự xuất hiện của các hoạt động giao dịch không đáng tin cậy. Điều này có thể bao gồm việc mua vàng giả mạo, không rõ nguồn gốc, đặt ra rủi ro lớn cho những người tham gia. Quy định trong Điều 10 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP giúp ngăn chặn những rủi ro này bằng cách hạn chế việc mua và bán vàng miếng chỉ tại những nơi đã được xác nhận và cấp phép.

Quy định mới nhất về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường Việt Nam từ 27/11/2023

Quy định mới nhất về hoạt động mua, bán vàng miếng
Quy định mới nhất về hoạt động mua, bán vàng miếng

Theo Thông tư 12/2023/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 27/11/2023) vừa được điều chỉnh và bổ sung, một số điểm và quy định trong Thông tư 06/2013/TT-NHNN liên quan đến hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được sửa đổi như sau:

(1) Sửa đổi Điều 14 của Thông tư 06/2013/TT-NHNN liên quan đến việc thông báo kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng cho từng tổ chức tín dụng và doanh nghiệp:

 • Theo đó, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước sẽ thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính – Kế toán, Sở Giao dịch, và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng và doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.

(2) Điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 của Điều 15 trong Thông tư 06/2013/TT-NHNN về thời hạn thanh toán tiền và thời hạn giao, nhận vàng miếng đã được điều chỉnh như sau:

 • Điểm b của Điều 15 được sửa đổi và bổ sung như sau: Ngay sau khi kết thúc việc giao, nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở Giao dịch để thực hiện thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

(3) Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước:

 • Điều chỉnh việc phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xem xét và quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN;
 • Thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.
 • Phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng.
 • Thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc.
 • Thông báo và cập nhật cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Quản lý ngoại hối về danh sách tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.
 • Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng phương án mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.
 • Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối xác định giá mua, giá bán vàng miếng (đối với trường hợp mua bán trực tiếp và đấu thầu theo khối lượng), giá sàn, giá trần (đối với trường hợp đấu thầu theo giá) theo phương án mua bán đã được phê duyệt.
 • Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch về việc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 06/2013/TT-NHNN để làm căn cứ xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

(4) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Cục Phát hành và Kho quỹ như sau:

 • Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch và Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước về việc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ giao vàng miếng để làm căn cứ xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2013/TT-NHNN và để làm căn cứ xem xét tạm ngừng giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

(5) Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như sau:

 • Thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông tin quy định tại điểm d khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.
 • Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN làm đầu mối trình Thống đốc để xin phép, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước;
 • Thông báo cho tổ chức tín dụng quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép, chấm dứt cho phép giao dịch mua, bán vàng miếng, đồng gửi cho Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở giao dịch.
 • Thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(6) Bổ sung Điều 25a vào Thông tư 06/2013/TT-NHNN về trách nhiệm của Sở Giao dịch như sau:

 • Thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng trên cơ sở các thông báo của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN.
 • Ngoài ra, tại Điều 2 Thông tư 12/2023/TT-NHNN thay thế một số cụm từ tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN như sau:
 • Thay thế cụm từ “Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước” tại Điều 3, khoản 4 Điều 4, khoản 1 và khoản 3 Điều 11, khoản 1 và 2 Điều 12, khoản 6 Điều 19, khoản 2 và khoản 3 Điều 21, Điều 22, Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư 06/2013/TT-NHNN.
 • Thay thế cụm từ “Giám đốc Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước” tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

(Nguồn: https://baochinhphu.vn/)

Các nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng

Các nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng
Các nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng

Nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo Điều 4 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP được mô tả như sau:

 • Quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức và cá nhân được công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của những người sở hữu vàng.
 • Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại diện Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả quản lý của hoạt động kinh doanh vàng trên toàn quốc.
 • Nhà nước có độc quyền sản xuất và xuất khẩu vàng miếng cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và chất lượng của vàng sản xuất và xuất khẩu.
 • Quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm mục đích phát triển ổn định và bền vững thị trường vàng, đảm bảo hoạt động sản xuất và gia công vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính ổn định và phát triển bền vững của ngành công nghiệp vàng.
 • Tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vàng phải tuân thủ Nghị định 24/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác, nhằm đảm bảo tính tuân thủ của tất cả các bên tham gia.
 • Hoạt động mua bán vàng miếng, sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện, cần phải có Giấy phép kinh doanh từ Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo kiểm soát và chất lượng trong hoạt động này.
 • Hoạt động mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện không cần giấy chứng nhận, tạo ra tính minh bạch về quyền lợi của những người tham gia.
 • Hoạt động phái sinh về vàng của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo Điều 105 của Luật Các tổ chức tín dụng, để đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động này.
 • Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất nhập khẩu vàng, mua bán vàng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, và kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, là hoạt động thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 6, 7, 8 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, để đảm bảo tính hạn chế và kiểm soát trong các hoạt động đặc biệt này.
 • Tổ chức và cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, để đảm bảo kiểm soát và quản lý chặt chẽ trong những hoạt động mới, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng và tất cả bên tham gia.

(Nguồn: https://baochinhphu.vn/)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710