zalo-icon
phone-icon

Mức lương tăng ca làm thêm giờ theo Bộ Luật Lao Động

Tăng ca hay còn được gọi theo cách khác là làm thêm giờ. Thời gian tăng ca là thời gian người lao động làm thêm giờ ngoài thời gian đã được quy định trong hợp đồng lao động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì mức lương tăng ca làm thêm giờ sẽ được áp dụng cho tất cả người lao động.

TIỀN TĂNG CA ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Quy định tiền lương làm thêm giờ, được quy định cụ thể tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, mức lương làm thêm giờ sẽ được tính như sau:

– Đối với ngày thường, tiền lương sẽ được tính ít nhất bằng 150% đơn giá tiền lương theo công việc đang làm.

– Đối với ngày nghỉ hàng tuần, tiền lương sẽ được tính ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương theo công việc đang làm.

– Đối với ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương sẽ được tính ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương theo công việc đang làm. 

Tăng ca
tăng ca

TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Người lao động làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

– Đối với người lao động được hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc) x ( mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (mức ít nhất 30%) + (20%) x (Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x (Số giờ làm thêm vào ban đêm).

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%) + (20%) x (Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) x (Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm).

Người lao động làm thêm giờ theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được hưởng tiền lương tính theo công thức sau:

– Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%) + (20%) x (Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] X (Số giờ làm thêm vào ban đêm).

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 30%) + (20%) x (Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x (Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm).

Xem thêm: Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Mức lương tăng ca làm thêm giờ
Mức lương tăng ca làm thêm giờ

THỜI GIAN LÀM THÊM GIỜ

Nếu người lao động có nhu cầu làm thêm giờ hoặc họ chấp nhận làm thêm giờ khi người sử dụng lao động yêu cầu thì thời gian của ca làm việc sẽ dài hơn bình thường. Thời gian làm thêm giờ được tính là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thời giờ làm việc cũng như ca làm việc của người lao động. Cụ thề:

– Thời giờ làm việc của người lao động sẽ do người sử dụng lao động quy định. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thông báo cho người lao động được biết về việc quy định thời giờ lao động.

– Ngoài ra, làm việc theo ngày thì thời giờ làm việc bình thường của người lao động không được quá 08 giờ ttrên 01 ngày và không được quá 48 giờ trên 01 tuần. Trong trường hợp người lao động làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không được quá 10 giờ trên 01 ngày và không được quá 48 giờ trên 01 tuần.

Thời gian làm thêm giờ phải đảm bảo theo quy định cụ thể tại Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019. Như vậy người sử dụng lao động phải đảm bảo số giờ làm thêm không quá 50 % số giờ làm việc bình thường trong một ngày, không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm

Như vậy, người lao động chỉ được tăng ca tối đa 4 tiếng trên một ngày. Trong tường hợp áp dụng thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày hoặc không quá 40 giờ trong 01 tháng.

Quy định về làm thêm giờ cũng được hướng dẫn chi tiết tại NĐ 145/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710