zalo-icon
phone-icon

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất 2024

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính tại Việt Nam. Thông tư 200 do Bộ Tài Chính ban hành, và nó đặt ra các quy định và hướng dẫn cụ thể về việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp tại nước ta.

1. Mẫu báo cáo tài chính là gì?

Mẫu báo cáo tài chính là một tài liệu được sử dụng để trình bày thông tin về tình hình tài chính của một tổ chức hoặc cá nhân. Báo cáo tài chính bao gồm các thành phần như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. Mẫu báo cáo tài chính giúp người đọc hiểu rõ về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định.

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký tạm trú mới nhất và Hướng dẫn cách đăng ký 

Mẫu báo cáo tài chính – Luật Thành Công

2. Quy định về kế hoạch lập mẫu báo cáo tài chính 

Mẫu báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định pháp lý liên quan. Có một số quy định pháp lý quan trọng cần lưu ý:

 1. Mẫu báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý tài chính và thuế.
 2. Mẫu báo cáo tài chính phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và minh bạch về tình hình tài chính của tổ chức hoặc cá nhân.
 3. Mẫu báo cáo tài chính phải được chuẩn bị và trình bày theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn kế toán áp dụng.

Việc tuân thủ các quy định pháp lý sẽ đảm bảo tính hợp lệ và tin cậy của mẫu báo cáo tài chính.

Tham khảo thêm: Mẫu đơn kiến nghị cá nhân, tập thể, đất đai mới nhất 2023 

3. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo khoản 1, điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, mẫu báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Căn cứ theo khoản 1 và khoản 2 điều 99 thông tư 200/2014/TT-BTC, quy định về đối tượng lập báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ như sau:

 • Đối với báo cáo tài chính năm: Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ.
 • Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ:
  • Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ.
  • Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng lập báo cáo tài chính năm được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. Chủ sở hữu đơn vị quyết định việc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ của đơn vị mình nếu không trái với quy định của pháp luật mà đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh.

Xem thêm: Mẫu đơn tranh chấp đất đai và cách viết đầy đủ nhất

4. Mẫu báo cáo tài chính gồm những gì?

Một mẫu báo cáo tài chính thông thường bao gồm các phần sau:

  1. Tổng quan về công ty: Thông tin về công ty và mục tiêu của báo cáo.
  2. Bảng cân đối kế toán: Hiển thị tài sản, nợ và vốn của công ty tại một thời điểm cụ thể.
  3. Báo cáo kết quả hoạt động: Hiển thị doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty trong khoảng thời gian xác định.
  4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Hiển thị luồng tiền vào và ra của công ty trong khoảng thời gian xác định.
  5. Báo cáo biến động vốn: Hiển thị các biến động vốn của công ty trong khoảng thời gian xác định.
  6. Chú thích và ghi chú: Cung cấp các thông tin bổ sung và giải thích cho các số liệu trong báo cáo.

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B01 – DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày … tháng… năm …

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

2. Các khoản đầu tư

3. Các khoản phải thu

4. Hàng tồn kho

5. Giá trị còn lại của TSCĐ và BĐSĐT

6. Tài sản khác

110

120

130

140

150

160

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160)

200

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

I. Nợ phải trả

1. Phải trả người bán

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả nợ vay

6. Phải trả khác

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3. Các khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu

300

310

320

330

340

350

360

400

410

420

430

 

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Download biểu mẫu tại đây!
DOWNLOAD

Mẫu báo cáo tài chính theo Luật Thành Công là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật. Quy định và hướng dẫn trong Luật Thành Công đặt ra một chuẩn mực cao cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính, giúp tạo ra thông tin tài chính đáng tin cậy cho các bên liên quan.

Sử dụng mẫu báo cáo tài chính tuân thủ theo Luật Thành Công không chỉ giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà còn tạo niềm tin cho các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, và cơ quan quản lý. Điều này cũng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và sự thịnh vượng của cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710