zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn kiến nghị cá nhân, tập thể, đất đai mới nhất 2023

Kiến nghị là một hành động quan trọng trong quá trình thể hiện ý kiến, đưa ra ý tưởng hoặc đề xuất giải pháp cho các vấn đề. Đây là cách mà các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có thể tham gia vào quá trình ra quyết định và cải thiện cuộc sống của họ. Công ty Luật Thành Công sẽ cung cấp mẫu đơn kiến nghị và cách giải quyết cụ thể.

1. Kiến nghị là gì? 

Theo khoản 2 Điều 2 của Luật Tiếp công dân năm 2013, việc hiểu kiến nghị như là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.

Kiến nghị là một đề xuất hoặc ý kiến được đưa ra để gợi ý hoặc đề xuất một cách cải tiến, thay đổi hoặc cung cấp giải pháp cho một vấn đề hoặc tình huống cụ thể. Nó thường được sử dụng trong quá trình ra quyết định và lập kế hoạch.

Xem thêm: Mẫu đơn tranh chấp đất đai và cách viết đầy đủ nhất 

2. Mẫu đơn kiến nghị cá nhân

Theo khoản 2 Điều 2 của Luật Tiếp công dân năm 2013, việc này là quyền và trách nhiệm của công dân. Mẫu đơn kiến nghị cá nhân giúp công dân thể hiện ý kiến và đóng góp của mình vào quyết định và quản lý công việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và cá nhân có thẩm quyền.

Mẫu đơn kiến nghị cá nhân là một công cụ cho phép công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và cá nhân có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, và công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Tham khảo thêm: 5 Mẫu đơn đề xuất được sử dụng nhiều nhất 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là:………………………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Giấy CMND/CCCD:………………. Ngày cấp:…/…./…Nơi cấp (tỉnh, TP):……………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn này:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………………………………….

2./………………………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau

………………………………………………………………………………………

 

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Download biểu mẫu tại đây!

3. Mẫu đơn kiến nghị của tập thể

Theo khoản 2 Điều 2 của Luật Tiếp công dân năm 2013, việc này là quyền và trách nhiệm của công dân. Mẫu đơn kiến nghị của tập thể giúp tập thể công dân thể hiện ý kiến và đóng góp của mình vào quyết định và quản lý công việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và cá nhân có thẩm quyền.

Mẫu đơn kiến nghị của tập thể là công cụ cho phép tập thể công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và cá nhân có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, và công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

….. ngày……tháng……năm……..

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về………..)

Kính gửi:………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………Sinh ngày……. tháng…….năm……..

Giấy CMND/CCCD………….Ngày cấp:…./…/…Nơi cấp (tỉnh, TP):……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

  1. Ông/Bà…………………………………………..

Sinh ngày…………….. tháng………… năm……………..

Giấy CMND:………..Ngày cấp:./…../……… Nơi cấp (tỉnh, TP):………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

  1. Ông/Bà:……………………………. Sinh ngày… tháng.…. nă.m……….

Giấy CMND/thẻ CCCD số:..…. Ngày cấp:…./…..//…..Nơi cấp (tỉnh, TP):………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

  1. (Liệt kê những cá nhân tham gia)

Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày…………ủy quyền vì mục đích gì…………..

Thay mặt các cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể trong đơn này như sau:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………….

Tôi nhận thấy, quy định về ……….tại ….. là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………….

2./……………………………………………………………

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Download biểu mẫu tại đây!

4. Mẫu đơn kiến nghị đất đai

Theo khoản 2 Điều 2 của Luật Tiếp công dân năm 2013, việc này là quyền và trách nhiệm của công dân.

Mẫu đơn kiến nghị cá nhân giúp công dân thể hiện ý kiến và đóng góp của mình vào quyết định và quản lý công việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền.Mẫu đơn kiến nghị đất đai là một công cụ cho phép công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai.

Tham khảo thêm: Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất 2023 và hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm 20..

ĐƠN KIẾN NGHỊ ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………

Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………

Sinh năm: ………………………………………………………………………

CMT số (thẻ căn cước số): …………………………………………………

Ngày cấp:…………………………………..nơi cấp:…………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của ông (bà): …………………….. Nơi ở: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số…. ……Loại đất………………………hạng đất…………………….. địa chỉ …………….

Yêu cầu cụ thể:

  • <span”>Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.
  • Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tspan>

ôi.</

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– …………………………………………

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi họ tên)

Download biểu mẫu tại đây!

5. Hướng dẫn cách viết đơn kiến nghị đầy đủ

Việc viết đơn kiến nghị là một cách để công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và cá nhân có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, và công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là quyền và trách nhiệm của công dân, được quy định bởi khoản 2 Điều 2 của Luật Tiếp công dân năm 2013.

Khi viết đơn kiến nghị, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

  1. Đầu tiên, ghi rõ thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, và email.
  2. Tiếp theo, nêu rõ mục đích của đơn kiến nghị. Bạn có thể đặt tiêu đề cho đơn kiến nghị để làm rõ vấn đề bạn muốn trình bày.
  3. Mô tả chi tiết vấn đề mà bạn muốn đề cập trong đơn kiến nghị. Sử dụng ngôn từ rõ ràng và dễ hiểu để trình bày ý kiến, nguyện vọng, và đề xuất giải pháp của bạn.
  4. Cung cấp bằng chứng hoặc thông tin hỗ trợ để làm rõ vấn đề và làm cho đơn kiến nghị của bạn thuyết phục hơn.
  5. Kết thúc đơn kiến nghị bằng cách tỏ ý kiến của bạn về việc xem xét và giải quyết vấn đề. Bạn có thể đề xuất các biện pháp cụ thể hoặc yêu cầu họ liên hệ với bạn để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Khi viết đơn kiến nghị, bạn nên sử dụng ngôn từ lịch sự, trung thực và tôn trọng. Gửi đơn kiến nghị của bạn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có thẩm quyền và đợi phản hồi từ họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710