zalo-icon
phone-icon

5 Mẫu đơn đề xuất được sử dụng nhiều nhất 2023

“Đơn đề xuất” là một tài liệu hoặc văn bản trình bày một ý kiến, một kế hoạch hoặc một đề xuất để đạt được mục tiêu cụ thể. Đơn đề xuất thường được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc dự án để đề xuất một ý tưởng, một giải pháp hoặc một hướng đi mới. Bài viết dưới đây Luật Thành Công sẽ đem đến cho các bạn những mẫu đơn đề xuất được sử dụng nhiều nhất trong 2023.

1. Đơn đề xuất là gì? Được sử dụng trong trường hợp nào?

Đơn đề xuất thường được sử dụng để trình bày một ý tưởng, dự án, sản phẩm, hoặc dịch vụ cụ thể và đề nghị cách thức thực hiện hoặc triển khai nó.

Đơn đề xuất thường chứa các phần như mục tiêu, phạm vi, nguồn tài trợ, kế hoạch thực hiện, lợi ích dự kiến, và mô hình tài chính. Mục tiêu của đơn đề xuất là thuyết phục người đọc hoặc người quyết định chấp thuận ý kiến hoặc dự án của bạn.

Được sử dụng trong nhiều trường hợp như:

Kinh Doanh và Tài Chính: Doanh nghiệp thường sử dụng đơn đề xuất để đề nghị các dự án mới, kế hoạch kinh doanh, đầu tư, hoặc vay vốn

Nghiên Cứu và Phát Triển: Trong lĩnh vực nghiên cứu, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu sử dụng đơn đề xuất để đề xuất dự án nghiên cứu, nội dung và mục tiêu nghiên cứu, cũng như nguồn tài trợ cần thiết.

Giáo Dục: Giáo viên, trường học, và tổ chức giáo dục sử dụng đơn đề xuất để đề xuất các khóa học mới, chương trình học, hoặc dự án giảng dạy.

Nghệ Thuật và Văn Hóa: Trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, người nghệ sĩ thường sử dụng đơn đề xuất để đề xuất các dự án nghệ thuật, triển lãm, hoặc sản phẩm sáng tạo. 

Xem thêm: Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất 2023 và hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục 

2. Các mẫu đơn đề đề xuất được sử dụng nhiều nhất hiện nay

2.1. Mẫu đơn đề xuất hỗ trợ kinh phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ XUẤT

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2023

Tên Đơn Vị: 

(V/v: Đề xuất kế hoạch đầu tư dự án khu công nghiệp Bắc Sơn)

Kính gửi: Ban giám đốc công ty TNHH MC

Công ty có kế hoạch đầu tư dự án khu công nghiệp Bắc Sơn năm 2023

Với tổng kinh phí thực hiện đề xuất công ty hỗ trợ là: 1.200.000.000  đồng.

Phòng kế hoạch đầu tư gửi kèm đây các tài liệu, cụ thể:

 • Danh mục Kế hoạch thuộc
 • Đề xuất chi tiết.
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc Điều lệ, báo cáo tình hình hoạt động đầu tư dự án của công ty những năm gần nhất.

Tên phòng ban chủ trì cử các nhân sự sau đây chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch đầu tư dự án khu công nghiệp Bắc Sơn

Trưởng dự án: Ông Lê Nam Anh

Điện thoại: 09867xxxx 

Email: lenamanh@gmail.com        

Điều phối dự án: Ông Lê Quang Nhật

Điện thoại: 087653xxx

Email: lequangnhat@gmail.com       

Kính đề nghị Ban Giám đốc công ty tiếp nhận, lựa chọn và phê duyệt dự án./.

Nơi nhận:   

– Như trên;  

 TM. PHÒNG BAN ĐỀ XUẤT

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

2.2. Mẫu đơn đề xuất tăng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

GIẤY ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty …………………………..

– Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty ……………………………………

Tôi tên là: ………………………., sinh ngày: …………………………………………..,

Hiện đang là ……………. ….. của bộ phận (phòng ban) …………………….…………

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động 2019 và tình hình thực tế của công ty hiện nay, tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc xem xét tăng lương cho những nhân viên sau:

STT

Họ & Tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Lý do

1.

           

2.

           

3.

           

           

Ý kiến Phòng Nhân sự:

………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của Giám đốc:

………………………………………………………………………………………………

 

(Tỉnh/ Thành phố), ngày … tháng … năm …

Phòng Nhân sự

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

Ký tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

2.3. Mẫu đơn đề xuất khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

….………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG

– Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ Quy chế khen thưởng của công ty

Kính gửi: – BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY …

                 – Người đề nghị : Trưởng phòng ….

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Quy chế khen thưởng của công ty ban hành ngày …/…/…;

Dựa trên thành tích/biểu hiện xuất sắc trong công việc của …….

– Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:

 1. Anh/chị: ……………………………… Chức vụ: . MSNV: ……….
 2. Anh/chị: ………………………………. Chức vụ: .. MSNV:……….
 3. Anh/chị: ……………………………….Chức vụ: .. MSNV: ………
 4. Anh/chị: ……………………………….Chức vụ:….. MSNV: ……..

– Lý do khen thưởng:

(Ví dụ: Các nhân viên trên …. đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của công ty, có thành tích phù hợp với quy chế khen thưởng của công ty. Kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng là báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do đơn vị quản lý trực tiếp lập, ghi rõ hành động, thành tích, công trạng lập được để đề nghị khen thưởng).

– Hình thức khen thưởng đề xuất:

(Ví dụ: Tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc,…)

– Ý kiến của phòng hành chính – nhân sư:

– Ý kiến của Tổng giám đốc/Giám đốc:

Người đề xuất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phòng HCNS
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc/Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

2.4. Mẫu đơn đề xuất mua trang thiết bị, vật tư, máy móc

Đơn vị……..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA SẮM TÀI SẢN CỦA ĐƠN VỊ

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………..

Phòng/Ban……………………sau đây đề xuất việc mua sắm các tài sản sau đây:

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

MÔ TẢ CỤ THỂ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

2.5. Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ XUẤT NGUYỆN VỌNG

Kính gửi: Ông/Bà……………………………………………………………………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào chủ thể mà bạn muốn đề xuất nguyện vọng là chủ thể nào)

– Căn cứ……………………………………………………………………………………………;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………….…… Sinh năm:………………………….………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………. Do CA………….… Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………………………….………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………….………

Tôi xin trình bày với Ông/Bà sự việc sau:

……………………………………………………………….…………………………………….

Do đó, tôi làm đơn này để đề xuất với Ông/Bà nguyện vọng sau:

……………………………………………………………….…………………………………….

(Phần này đưa ra các nguyện vọng của bản thân)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Kính mong Ông/Bà xem xét và chấp nhận nguyện vọng trên của tôi để tôi có thể……

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

3. Hướng dẫn viết đơn đề xuất đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng nhất.

Để viết một đơn đề xuất đầy đủ, ngắn gọn và rõ ràng, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tiêu đề: Đặt một tiêu đề ngắn gọn, nhưng mô tả chính xác nội dung của đơn đề xuất.
 2. Giới thiệu: Bắt đầu với một phần giới thiệu, mô tả vấn đề hoặc tình huống cần giải quyết. Nêu rõ mục tiêu mà đơn đề xuất nhằm đạt được.
 3. Phân tích tình huống: Trình bày một phân tích chi tiết về tình huống hiện tại và các vấn đề cần giải quyết. Sử dụng dữ liệu và thông tin cụ thể để minh chứng cho những khó khăn và lợi ích của việc thực hiện đề xuất.
 4. Đề xuất giải pháp: Trình bày một hoặc nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề. Mô tả chi tiết về từng giải pháp, bao gồm các bước thực hiện và lợi ích dự kiến.
 5. Lập kế hoạch và nguồn lực: Mô tả kế hoạch thực hiện đề xuất, bao gồm các bước, thời gian, nguồn lực cần thiết và ngân sách.
 6. Tính khả thi: Đánh giá tính khả thi của đề xuất, bao gồm các yếu tố như kỹ thuật, tài chính, xã hội và môi trường. Nêu rõ những hạn chế và rủi ro có thể xảy ra.
 7. Kết luận: Tóm tắt lại ý chính của đơn đề xuất và nhấn mạnh về lợi ích và giá trị mà nó mang lại. Kêu gọi sự hỗ trợ và phê duyệt từ người đọc.
 8. Thông tin liên hệ: Cuối đơn đề xuất, cung cấp thông tin liên hệ của người viết để người đọc có thể liên hệ để biết thêm thông tin hoặc đưa ra ý kiến.

Tham khảo thêm thông tin:

Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình viết tay chuẩn nhất theo Tòa án 2023 

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710