zalo-icon
phone-icon

Luật dân sự mới nhất năm 2024

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, cập nhật năm 2021 Luật dân sự mới nhất quy định các chuẩn mực pháp lý về địa vị pháp lý, cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; mối quan hệ giữa cá nhân và pháp nhân hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

NỘI DUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ MỚI NHẤT

Bộ luật Dân sự mới nhất, tức Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, đã được cập nhật vào năm 2021, định rõ các quy định liên quan đến địa vị pháp lý và chuẩn mực pháp lý liên quan đến hành vi của cá nhân và pháp nhân. Nó thiết lập các quyền và nghĩa vụ liên quan đến cuộc sống cá nhân và tài sản của cả cá nhân và pháp nhân. Điều quan trọng là Bộ luật này được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tự do về ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của từng người.

Nội dung quan trọng của Bộ luật Dân sự mới nằm ở Chương I, Chương II và Chương III. Các chương này tập trung vào các khía cạnh quan trọng của pháp luật dân sự, bao gồm các quy định chung, việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự, quyền và nghĩa vụ của cá nhân (bao gồm cả năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân, quyền nhân thân và quyền địa chỉ cư trú).

Phải thấy rằng việc thay đổi pháp luật là một quá trình không ngừng và đáng chú ý trong phát triển của quốc gia. Những điều chỉnh và cập nhật trong pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia và liên quan mà còn có tác động sâu rộng tới sự phát triển chung của đất nước.

Xem thêm: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 2023 có gì mới.

Luật dân sự mới nhất
Luật dân sự mới nhất

QUỐC HỘI ĐÃ BAN HÀNH BAO NHIÊU BỘ LUẬT ?

Nước ta đã trải qua quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước kéo dài qua hàng nghìn năm nhưng đến nay mới chỉ có 2 Bộ luật Dân sự được Quốc Hội ban hành, cụ thể:

 1. Bộ luật Dân sự đầu tiên, Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, đã được Quốc hội thông qua vào ngày 14 tháng 06 năm 2005. Tuy nhiên, hiệu lực của Bộ luật này đã kết thúc.

 2. Bộ luật Dân sự thứ hai, số 91/2015/QH13, được Quốc hội ban hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ luật Dân sự 2015 thay thế cho Bộ luật Dân sự 2005 và hiện đang còn hiệu lực. Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm tổng cộng 689 Điều, được chia thành 06 phần, và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Xem thêm: Mẫu d01 ts mới nhất 2023

BỘ LUẬT 2015 ĐIỀU CHỈNH NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ?

Dựa vào Điều 4 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật này được áp dụng để giải quyết các vấn đề sau:

 1. Bộ luật này là Luật chung và điều chỉnh các quan hệ dân sự.

 2. Những văn bản pháp luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật được quy định tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Các nguyên tắc cơ bản này bao gồm:

  • Bình đẳng của mọi cá nhân, không được phân biệt đối xử dựa trên lý do nào.
  • Tự do và tự nguyện trong việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.
  • Sự thiện chí và trung thực trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.
  • Không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
  • Tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự và xử lý theo quy định pháp luật nếu vi phạm.
 3. Trong trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định về vi phạm các nguyên tắc tại Điều 4 của Bộ luật Dân sự năm 2015, thì quy định của Bộ luật này sẽ được áp dụng.

 4. Nếu có sự khác biệt giữa quy định của Bộ luật này và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, về cùng một vấn đề, thì áp dụng theo quy định của các điều ước quốc tế.

Trên thực tế, Bộ luật Dân sự năm 2015 được ban hành dưới tiêu chí tổng quát của Nhà nước và xã hội Việt Nam, đảm bảo tính bình đẳng, công bằng và sự phân minh. Mục tiêu của nó là điều chỉnh mọi quan hệ dân sự, đặc biệt là quan hệ giữa cá nhân, cơ quan, tổ chức và Nhà nước, để đảm bảo rằng mọi người thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710