zalo-icon
phone-icon

Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam

Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam (Mẫu NA3) ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an bao gồm bảo lãnh cho vợ chồng, con, bố mẹ, anh chị em ruột ….

Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam

ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 NHẬP CẢNH VIỆT NAM  (1)
SPONSORING APPLICATION FORM FOR FOREIGN FAMILY MEMBERS

 TO ENTER VIET NAM

 

                          Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

                            To:           Immigration Department – Ministry of  Public Security

I- Người bảo lãnh (The sponsor):

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..      Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam     Nữ                         3- Sinh ngày…….tháng…….năm………………..                       Male       Female                                Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ……………………………………….5- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

     Nationality at birth                                                Current nationality

6- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số (2): ……………

Identity card/Passport/Permanent or Temporary Resident Card number

Ngày cấp:……./……/………                                 Cơ quan cấp:………………………………………………..

Issuing date (Day, Month, Year)                      Issuing authority

7- Nghề nghiệp: ……………………………..               

     Occupation

8- Nơi làm việc (nếu có)………………………………………………………………………………………………..

     Employer and business address (if any)

9- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam (3): ………………………………………………………….

     Permanent/temporary residential address in Viet Nam

10- Điện thoại liên hệ/Email:……………………………

     Contact telephone number/Email

II/- Người nước ngoài được bảo lãnh The sponsored:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)
Full name
(in capital letters)

Giới tính

 

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

(Day, Month, Year)

Quốc tịch Nationality

Hộ chiếu số
Passport number

Nghề nghiệp
Occupation

Quan hệ (4)
Relationship

Gốc
At birth

Hiện nay
Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Request  the Immigration Department:
1- Giải quyết cho những người có tên ở Mục II được nhập cảnh Việt Nam

     một lần                nhiều lần                        từ ngày: ……./……./..……đến ngày……/……/……

To grant the people listed  in Part II permission of a single entry        or multiple entries      into  Viet Nam  for an intended length of stay from (Day, Month, Year) )…/…./.……. to ……/../..                      

2- Mục đích/ Purpose of entry: ………………………………………………. ……………………………………..

3- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ……………………………………………………………………..
    Intended temporary residential address in Viet Nam

 

4- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại…………………..nước ………………….. ……..

để cấp thị thực.
    To inform the Vietnamese Diplomatic Mission  at…………………… in (country) …………………… of  the visa issuance.
5- Cho nhận thị thực tại cửa khẩu, tên cửa khẩu: …………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    To grant permission to pick up visa upon arrival at ……………………………… Border Checkpoint.

     Lý do
    Reason (s) …………………………………………………………………………………………………………………….
   

     Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

     I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Xác nhận Certified by (5)
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp

     Làm tại ……… ngày…….tháng…….. năm……….

          Done at …………. date (Day, Month, Year)

Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu

Giấy đi đường mẫu mới, chuẩn theo thông tư 133 và 200 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên mới 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710