zalo-icon
phone-icon

Mẫu hợp đồng thành lập công ty

Hợp đồng thành lập công ty là một hợp đồng giữa những chủ thể thành lập công ty với nhau trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp để thống nhất về những nguyên tắc, quy định trong việc thành lập, vận hành và phát triển công ty. Dưới đây Luật Thành Công xin chia sẻ mẫu hợp đồng thành lập công ty. Mời bạn đọc tham khảo.

Mẫu hợp đồng thành lập công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY (DOANH NGHIỆP)

SỐ: ………./20../SUNLAW-…./TLDN

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày …. tháng ….. năm 20….., tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI …… (Khách hàng)

Địa chỉ:  Số 7, ngõ 146 ngách 11, đường Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội

Đại diện: Ông  Nguyễn Văn Quế

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Địa chỉ: Số 120 A4, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 35510350                            Fax :     (+84-4) 35510350                               

Email: lienhe@luatminhkhue.vn                       Website: www.luatminhkhue.vn

Người đại diện: Lê Minh Trường                    Chức vụ: Giám đốc

XÉT RẰNG:

–         Khách hàng có nhu cầu thành lập một công ty hoạt động tại Việt Nam. Khách hàng mong muốn được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục để thành lập công ty.

–      Sunlaw là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về đầu tư, bất động sản, thương mại, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp. Sunlaw có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thủ tục thành lập công ty.

–         Do vậy, trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Sunlaw đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ Sunlaw dịch vụ tư vấn pháp luật về thành lập công ty có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn

2.1              Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

2.1.1        Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng trước khi thành lập công ty.

2.1.2        Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Khách hàng tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.1.3        Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký Mã số thuế tại cơ quan thuế.

2.1.4        Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục khắc dấu pháp nhân cho công ty tại cơ quan công an.

2.2              Phương thức tư vấn:

2.2.1        Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng.

2.2.2        Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ giúp Khách hàng.

2.2.3        Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

2.3              Thời hạn tư vấn:

2.3.1          Thời hạn soạn bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh thành lập công ty: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa Sunlaw và Khách hàng có hiệu lực và Khách hàng đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Sunlaw.

2.3.2          Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ thành lập công ty được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

3.1              Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là 3.5000.000VNĐ (bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Phí tư vấn nêu trên không bao gồm các chi phí đi lại, lưu trú và các chi phí khác do hai bên thỏa thuận riêng.

3.2              Phương thức thanh toán phí tư vấn:

3.2.1        Thời hạn thanh toán phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Khách hàng thanh toán cho Sunlaw thành (02) hai đợt như sau:

3.2.1.1  Thanh toán đợt 1: Khách hàng sẽ thanh toán cho Sunlaw số tiền là: …..000.000 VNĐ (bằng chữ: …….đồng) Tại ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

3.2.1.2  Thanh toán đợt cuối:  Khách hàng sẽ thanh toán cho Sunlaw số tiền còn lại là …….000.000 VNĐ (bằng chữ: …..triệu đồng).

3.2.2        Cách thức thanh toán:

–         Bằng tiền mặt tại Sunlaw.

3.2.3        Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1                Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

4.1.1        Cung cấp cho Sunlaw đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Sunlaw. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Sunlaw.

4.1.2        Thanh toán cho Sunlaw phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

4.1.3        Phối hợp kịp thời với Sunlaw trong việc tiến hành thủ tục.

4.1.4        Yêu cầu Sunlaw thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Sunlaw theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2                Quyền và nghĩa vụ của Sunlaw:

4.2.1        Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Khoản 2.1 theo phương thức tư vấn quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này.

4.2.2        Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Khách hàng Phí tư vấn.

4.2.3        Bàn giao cho Khách hàng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh với điều kiện Khách hàng tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Sunlaw trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Khách hàng theo quy định của pháp luật.

4.2.4        Báo trước cho người đại diện của Khách hàng có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

4.2.5        Yêu cầu Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 5. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

5.1              Toàn văn Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

5.2              Mọi bất đồng, tranh chấp giữa hai bên của Hợp đồng, phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua tự hòa giải giữa hai bên, một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

6.1              Toàn văn Hợp đồng này bao gồm: văn bản Hợp đồng này, các Phụ lục gia hạn Hợp đồng (nếu có), các phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có) và các văn bản khác đính kèm văn bản Hợp đồng này.

6.2              Trong quá trình thực hiện, hai bên có quyền đề xuất sửa đổi bất kỳ nội dung nào của bản Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ Điều khoản nào của văn bản Hợp đồng này đều phải được người đại diện hợp pháp của hai bên lập thành văn bản dưới hình thức một Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và phải được ký kết theo thẩm quyền, trình tự như ký kết văn bản Hợp đồng này.

6.3              Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên cuối cùng ký tên, đóng dấu hợp pháp vào văn bản Hợp đồng này và kết thúc khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc có hai bên thỏa thuận chấm dứt hoặc do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không được sự chấp thuận của Sunlaw.

6.4              Hợp đồng này được lập thành (04) bốn bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (02) hai bản gốc.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu hợp đồng thành lập công ty”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Biểu Mẫu, Hợp Đồng LĐ Archives – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu hợp đồng thuê nhà chuẩn nhất năm 2023- Luật Thành Công

Mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng khám

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710