zalo-icon
phone-icon

Những điều cần biết về chế độ thai sản cho chồng năm 2024

Trong thời kỳ này, việc chăm sóc thai phụ không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà còn là của phái mạnh, đặc biệt là lúc phụ nữ sinh con. Thông qua đó, chúng ta có được chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con. Hãy cùng Luật thành công tìm hiểu những điều cần biết để hỗ trợ chồng của bạn qua những tháng ngày đặc biệt này.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng năm 2024

Theo quy định tại Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người chồng có thể được hưởng chế độ thai sản trong những trường hợp sau:

– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Trong trường hợp này, người lao động (bao gồm cả người chồng) phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản: Đối với trường hợp này, không có yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội từ trước.

– Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con: Người chồng cần đang đóng bảo hiểm xã hội và có vợ sinh con để được hưởng chế độ thai sản.

– Ngoài ra, quan trọng là người lao động đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 31, và nếu họ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi, họ vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Tóm lại, người chồng có thể hưởng chế độ thai sản theo các điều kiện và trường hợp cụ thể được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng năm 2023
Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng năm 2024

Chế độ nghỉ thai sản của chồng năm 2024

Theo quy định tại Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian nghỉ thai sản cho cha (người chồng) khi vợ sinh con được quy định như sau:

Trường hợp vợ sinh con:

– Trường hợp vợ sinh thường thì thời gian nghỉ thai sản của người chồng là 05 ngày làm việc.

– Trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi thì thời gian nghỉ thai sản của người chồng là 07 ngày làm việc.

– Trường hợp vợ sinh đôi thì thời gian nghỉ thai sản của người chồng là 10 ngày làm việc.

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì thời gian nghỉ thai sản của người chồng là 14 ngày làm việc.

– Trong trường hợp nghỉ việc thì thời gian nghỉ thai sản của người chồng được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu, kể từ ngày vợ sinh con.

Chế độ nghỉ thai sản của chồng trường hợp vợ sinh con
Chế độ nghỉ thai sản của chồng trường hợp vợ sinh con

Trường hợp sau khi sinh con:

Mẹ tham gia bảo hiểm xã hội:

Nếu mẹ chết sau khi sinh con:

Cha hoặc người chăm sóc trực tiếp có quyền nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian còn lại của người mẹ, theo quy định tại điều 34, khoản 1 của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014.

Nếu mẹ không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 và chết:

Cha hoặc người chăm sóc trực tiếp có quyền nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Cha tham gia bảo hiểm xã hội:

Nếu cha không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều 34:

Ngoài tiền lương, cha còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ, theo quy định tại khoản 1 Điều 34.

Mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh:

– Nếu chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Tóm lại, thời gian nghỉ thai sản cho cha (người chồng) sẽ phụ thuộc vào các điều kiện và tình huống cụ thể trong quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trường hợp chồng nhận nuôi con nuôi:

– Trong trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con nuôi đủ 06 tháng tuổi. Nếu cả cha và mẹ đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội và có đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản thì cha hoặc mẹ được nghỉ và hưởng các chế độ theo quy định tại Điều 36 Luật BHXH 2014

Trường hợp người lao động thực hiện biện pháp triệt sản:

– Trong trường hợp người lao động thực hiện biện pháp triệt sản thì được hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ tối đa là 15 ngày theo chỉ định của cơ quan khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền

Lưu ý:

– Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, và ngày nghỉ hằng tuần, theo quy định tại Điều 37 Luật BHXH 2014.

– Những quy định này cung cấp các điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản cho những trường hợp đặc biệt như chồng nhận nuôi con nuôi hoặc người lao động thực hiện biện pháp triệt sản, và chúng được xác định rõ trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Chế độ nghỉ thai sản của chồng trường hợp sau khi sinh con
Chế độ nghỉ thai sản của chồng trường hợp sau khi sinh con

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của chồng năm 2024

* Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người chồng gồm có:

– Bản sao giấy khai sinh của con hoặc Bản sao giấy chứng sinh.

– Trong trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi thì phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế

– Đối với một số trường hợp đặc biệt thì yêu cầu cần phải có thêm những giấy tờ sau đây:

+ Trong trường hợp con chết hoặc người mẹ chết sau khi sinh con thì cần phải có bản sao Giấy chứng tử của con hoặc bản sao Giấy chứng tử của người mẹ

+ Trong trường hợp người mẹ sau khi sinh con nhưng không còn đủ sức khoẻ để chăm sóc con thì cần phải có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền

+ Trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì phải có trích sao hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ

+ Đối với trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, họ cần có Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

* Thời gian nộp hồ sơ:

– Theo quy định của pháp luật thì người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình số bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. (Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 101 Luật BHXH 2014)

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của chồng năm 2023
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của chồng năm 2024

Mức hưởng chế độ thai sản của chồng năm 2024

– Trường hợp không có ngày lẻ:

+ Mức hưởng thai sản theo ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

– Trường hợp có ngày lẻ hoặc theo quy định tại Điều 33 và Điều 37 Luật BHXH 2014:

+ Mức hưởng thai sản theo ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

– Trường hợp hưởng chế độ thai sản nhận nuôi con nuôi được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

* Lưu ý:

– Đối với trường hợp nếu thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi của chồng năm 2024

– Trong trường hợp chỉ có người cha tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì người cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trong trường hợp người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

– Nếu thỏa mãn được hai trường hợp nêu trên thì mức hưởng trợ cấp một lần sẽ được hưởng là:

+ Mức trợ cấp một lần được hưởng bằng lương cơ sở tại tháng nhận nuôi con nuôi x 02.

* Lưu ý:

– Mức lương cơ sở được xác định theo quy định của Nghị định 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết 69/2022/QH15.

– Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01/7/2023, theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15.

– Những quy định này đặt ra các điều kiện về đóng bảo hiểm xã hội cho cha và người chồng nhờ mang thai hộ để họ có quyền hưởng mức trợ cấp một lần khi nhận nuôi con nuôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710