zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được lập ra nhằm để cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể ở đây là Cục Viễn thông và Bộ Thông tin và Truyền thông, có thể xem xét và đưa ra quyết định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện do luật định, từ đó để doanh nghiệp có thể trở thành doanh nghiệp viễn thông và thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

……………….. , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông

– Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

– Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

– Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;

– (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) …….

2, Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư) ………….

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại ..…

4. Điện thoại: …. Fax: ………… Website ………

Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép

Loại giấy phép đề nghị được cấp phép:

□ 1. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng ……[1]

Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng

□ 2. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông ……. [2]

Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo [3]

  1. ………
  2. …….

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

Nơi nhận:

– Như trên;

……………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu đơn xin việc làm công nhân ấn tượng nhất năm 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn, đầy đủ nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chuẩn 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710