zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp chuẩn pháp lý 2023

Việc cho vay tiền không thế chấp là hình thức vay không cần tài sản đảm bảo mà dựa vào uy tín của người vay. Chính vì vậy, việc lập hợp đồng cho vay rất quan trọng nhằm tránh xảy ra tranh chấp sau này. Luật Thành Công xin gửi đến quý khách hàng bản mẫu giấy vay tiền không thế chấp để tham khảo.

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp là một trong những giải pháp giúp người cần vay tiền có thể tiếp cận với khoản vay một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về giấy vay tiền không thế chấp, nội dung cần có của giấy vay tiền không thế chấp, cũng như nghĩa vụ của các bên khi vay tiền bằng giấy vay tiền không thế chấp.

Giấy vay tiền không thế chấp là gì?

Giấy vay tiền không thế chấp là một loại hợp đồng vay tiền giữa hai bên, trong đó bên cho vay không yêu cầu tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay. Thay vào đó, bên cho vay sẽ xem xét khả năng tài chính của bên vay và đưa ra quyết định cho vay tiền.

Xem thêm: Mẫu xác nhận lương mới nhất, chi tiết nhất năm 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Nội dung cần có của giấy vay tiền không thế chấp

Giấy vay tiền không thế chấp cần có các thông tin cơ bản như tên của hai bên, số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất và phương thức thanh toán. Ngoài ra, giấy vay tiền không thế chấp cần có các điều khoản và điều kiện vay tiền, bao gồm cả quy định về việc trả nợ và các khoản phạt nếu không đúng hạn.

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Mẫu giấy vay tiền cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY VAY TIỀN

 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại ………………………….., chúng tôi gồm:

BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….     Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………. cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………….

Bà: ………………………………….       Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………… cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………….

BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông/bà: …………………………..     Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ………………….. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay

Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ……………..)

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

– Thời hạn cho vay là …………. (……)……… kể từ ngày ký hợp đồng này.

– Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B

– Bên A thông báo cho Bên B trước một tháng khi cần Bên B thanh toán số tiền đã vary nêu trên.

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ

– Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….% tính từ ngày nhận tiền vay.

– Khi đến hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …………

– Thời hạn thanh toán nợ không quá ….. ngày nếu không có sự thỏa thuận khác của hai bên.

– Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi thời hạn vay đã hết. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.

Điều 4: Mục đích vay

Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B sử dụng vào mục đích ……….

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Giấy vay tiền này, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam kết của các bên

– Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;

– Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;

– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;

– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;

– Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp luật (nếu có);

– Các bên cam kết thực hiện đúng theo Giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

– Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.

– Mọi sửa đổi, bổ sung Giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản.

– Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký, được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên …(…) bản để thực hiện. 

 

 

BÊN CHO VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

CLICK ĐỂ TẢI : MẪU GIẤY VAY TIỀN CÁ NHÂN

Mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản, hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:……………………………….Ngày cấp:……………………………… Nơi cấp:………………………………………………………………

HKTT:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………

Số CMTND:………………………………….Ngày cấp:……………………………………… Nơi cấp:…………………………………………………………

HKTT:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số: ………………………………………………………………………………………………………………………………..….VND

(Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Mức lãi suất:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

Thời điểm thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

    • Thời điểm thanh toán lãi:………………………………………………………………………………………………..…………………
    • Thời điểm thanh toán gốc:…………………………………………………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Cam kết của các bên:……………………………………………………………………………………………………………………………

 

BÊN CHO VAY                                                                                         BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

CLICK ĐỂ TẢI : MẪU GIẤY VAY TIỀN ĐƠN GIẢN HỢP PHÁP

Mẫu giấy vay tiền đánh máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: ………………………………………………………………………………………. Ngày sinh: ……………………………………………………………..

CMND số: ………………………………… do Công an tỉnh ……………………… cấp ngày…..tháng…..năm……………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………………………………………… Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………. do Công an tỉnh ……………………. cấp ngày…..tháng…..năm……………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ông ……. và bà ……. là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày ………………………………. Nơi đăng ký ……………………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: …………………………………………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………… do Công an tỉnh ………………………. cấp ngày…..tháng…..năm….…………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bà: …………………………………………………………………………….. Ngày sinh: …………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………. do Công an tỉnh……………………….cấp ngày…..tháng………năm…….…………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông ………………………… và bà ………… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………………. ngày …………………….. Nơi đăng ký …………………..

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là: ………………………………………………… đồng, bằng chữ: ………………………………………………..

Với lãi suất: ………………%/tháng, trong thời hạn ………………………………… tháng, kể từ ngày: ……………………………………………………..

Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn ………. Tài sản bảo đảm: ……………………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần)

4/ Mục đích vay: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

 

Bên vay                                                                                               Bên cho vay

Người làm chứng                                         Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

 

CLICK ĐỂ TẢI : MẪU GIẤY VAY TIỀN ĐÁNH MÁY

Nghĩa vụ của các bên khi vay tiền bằng giấy vay tiền không thế chấp

Nghĩa vụ của bên cho vay

Bên cho vay có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin về khoản vay tiền, bao gồm cả lãi suất, thời hạn vay và các điều kiện vay tiền khác. Bên cho vay cũng phải đảm bảo tính minh bạch trong quá trình vay tiền, không được đòi hỏi các khoản phí và chi phí không rõ ràng.
 
Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty 2023 là gì?

Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

Bên vay có nghĩa vụ trả nợ đúng hạn và đầy đủ theo thỏa thuận trong giấy vay tiền không thế chấp. Nếu không trả nợ đúng hạn, bên vay sẽ phải chịu các khoản phạt và chi phí liên quan. Ngoài ra, nếu bên vay không trả nợ đúng hạn thì bên cho vay có quyền khởi kiện bên vay để đòi lại khoản nợ.

Trên đây là những thông tin cơ bản về mẫu giấy vay tiền không thế chấp. Nếu bạn đang có nhu cầu vay tiền mà không muốn thế chấp tài sản, hãy tìm hiểu kỹ về các điều khoản và điều kiện trong giấy vay tiền không thế chấp trước khi ký kết hợp đồng. Chúc bạn thành công!

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Vay tiền không thế chấp”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710