zalo-icon
phone-icon

Biểu mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Nhiệm vụ quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong một tổ chức là một phần cực kỳ quan trọng và đặc biệt. Kế toán trưởng cần phải có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiến thức chuyên môn, và kinh nghiệm thực tiễn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với mọi tổ chức, vì Kế toán trưởng giúp quản lý tài chính và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế.

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng, đặc biệt là người có kiến thức và kinh nghiệm, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của tổ chức. Họ đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuế. Kế toán trưởng thường chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai và quyết toán thuế của tổ chức, và thường dưới quyền quản lý duy nhất của một người (thường là Chủ tịch hội đồng quản trị/Giám đốc).

Để thực hiện công việc này, Kế toán trưởng phải tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán. Theo Điều 53 của Luật Kế toán năm 2015, Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của tổ chức và có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong tổ chức đó.

Kế toán trưởng có nhiệm vụ quan trọng giúp người đại diện theo pháp luật của tổ chức giám sát tài chính. Đồng thời, họ cũng chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của tổ chức kế toán cấp trên nếu có.

Xem thêm:  Mẫu công văn cơ bản thông dụng có file download mới nhất 2024

Ngoài ra, Kế toán trưởng còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể, bao gồm:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết và trung thực, và tuân thủ pháp luật.
 • Có chuyên môn và nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất 02 hoặc 03 năm tùy theo trình độ trình độ đại học hoặc trung cấp, cao đẳng.

Vai trò và quy định về Kế toán trưởng rất quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và tuân thủ của công tác kế toán của tổ chức. Điều này cũng giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định thuế và luật pháp liên quan đến tài chính và thuế.

2. Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY……          

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/20…/QĐ – ………

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

……, ngày … tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY …..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ……………… 

Nơi cấp: ………………..…..  Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                      CHỦ TỊCH

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

3. Mô tả vị trí Kế toán trưởng chuyên nghiệp

Vị trí Kế toán trưởng trong một tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và đảm bảo tính chính xác của hệ thống kế toán. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết của chức vụ Kế toán trưởng:

1. Quản lý và điều hành phòng Kế toán:

 • Thiết lập và theo dõi quy trình kế toán tổ chức.
 • Xử lý hóa đơn, thanh toán và quản lý các giao dịch tài chính.
 • Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính định kỳ.
 • Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán và quy định tài chính.

2. Kiểm soát tài chính và kiểm toán nội bộ:

 • Tiến hành kiểm tra và phân tích dữ liệu tài chính để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 • Xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tài chính tổ chức.
 • Tạo báo cáo phân tích tài chính chi tiết để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

3. Tham mưu cho Giám đốc tài chính và Ban lãnh đạo:

 • Cung cấp thông tin và phân tích liên quan đến hiệu suất tài chính của tổ chức.
 • Xác định lợi nhuận, chi phí, và rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
 • Đưa ra khuyến nghị và chiến lược để cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng cường lợi nhuận.

Tham khảo thêm: Mẫu Tờ khai xin cấp hộ chiếu mới nhất 2024

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy thuộc vào từng doanh nghiệp:

 • Tham gia vào các dự án đặc biệt liên quan đến tài chính và kế toán.
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong tổ chức để cải thiện quy trình kế toán và tài chính.
 • Tham gia vào việc đào tạo và phát triển nhân viên Kế toán để nâng cao chất lượng công việc.

Chức vụ Kế toán trưởng đòi hỏi kiến thức chuyên môn về kế toán, khả năng quản lý và phân tích tài chính, cũng như khả năng tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định chiến lược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710