Hình ảnh Kế Toán Trưởng - Trần Thị Thảo Sương

KẾ TOÁN TRẦN THỊ THẢO SƯƠNG

Liên hệ với chúng tôi

  Kế Toán Trần Thị Thảo Sương

  Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính

  Email:hangluatthanhcong@gmail.com

  Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 01

  Trình độ học vấn:

  Cử Nhân Luật

  Cử Nhân Tài chính kế toán

  Chứng chỉ Kế toán trưởng

  Chứng chỉ đại lý thuế

  Lĩnh vực chuyên môn:

  Kinh nghiệm12 năm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, thuế, kế toán:

  Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

  Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp

  Tư vấn về Tài chính, Thuế, Kế toán

  Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp,

  Kiểm toán báo cáo tài chính

  Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án .

  Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm)