Thủ Tục Gia Hạn Sử Dụng Đất Ngoài Khu Công Nghệ Cao, Khu Kinh Tế

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Hộ gia đình, cá nhân.

- Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cơ sở tôn giáo (đối với gia hạn đất nông nghiệp).

2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.

- Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Hồ sơ đất đai: Khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4 của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK);

+ Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính: (Điều 6 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT)

+ Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).

+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có).

+ Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có).

+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).

+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

4. Trình tự thực hiện:

(Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

- Hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, tổ chức, cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy.

Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (01 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ (05 ngày)

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 01 ngày)

+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất;

+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất;

+ Xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Gửi kết quả giải quyết đếnỦy ban nhân dân xã để trả kết quả giải quyết cho người sử dụng đất (đối với trường hợp hồ sơ nộp tại xã).

* Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân cấp huyện (không quá 01 ngày):

+ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

+ Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định gia hạn quyền sử dụng đất;

+ Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

+ Chuyển kết quả giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 03 ngày):

+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;

+ Tiếp nhận thông tin về các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có - thời hạn thực hiện của cơ quan tài chính là không quá 02 ngày).

+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;

+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để chuyển cho người sử dụng đất.

Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cơ sở tôn giáo (đối với gia hạn đất nông nghiệp):

- Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày):

+ Chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất;

+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất;

+ Xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 01 ngày):

+ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì chuyển Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố lập phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

+ Trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định gia hạn quyền sử dụng đất;

+ Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

+ Chuyển kết quả giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để thực hiện đăng ký.

- Tại Ủy ban nhân dân Thành phố (không quá 01 ngày):

+ Ký quyết định gia hạn quyền sử dụng đất;

+ Chuyển hồ sơ lại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 03 ngày): thực hiện song song với các bước khác để bảo đảm tổng thời gian thực hiện không quá 04 ngày :

+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;

+ Tiếp nhận thông tin về các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có - thời hạn thực hiện của cơ quan tài chính là không quá 02 ngày).

+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;

+ Phát hành thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để chuyển cho người sử dụng đất.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)

Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố, nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

5.1. Thẩm quyền thực hiện:

* Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định gia hạn: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế, cơ quan tài chính.

* Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cơ sở tôn giáo (đối với gia hạn đất nông nghiệp):

- Cơ quan có thẩm quyền gia hạn: Ủy ban nhân dân Thành phố

- Cơ quan ký hợp đồng trường hợp thuê đất: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp: Văn phòng đăng ký

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính

5.2. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định gia hạn quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất, xác nhận gia hạn vào Giấy chứng nhận đã cấp.

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 - 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ