Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Do Bị Mất

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc trang bổ sung của

Giấy chứng nhận do bị mất

1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

- Tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; cá nhân, tổ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiên dự án đầu tư.

2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với người Việt Nam định cư ở ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà không có đơn ngăn chặn, khiếu nại.

- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án (Điều 188 Luật Đất đai 2013).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm: Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

+ Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số10/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy hoặc trang bổ sung trong thời gian 15 ngày.

+ Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận,đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

+ Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

3.2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

4. Trình tự thực hiện:

(Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

* Trước khi nộp hồ sơ

+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận/trang bổ sung của Giấy chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận/trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam phải đăng tin mất Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

+ Tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; cá nhân, tổ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư phải đăng tin mất Giấy chứng nhận/trang bổ sung của Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

* Nộp hồ sơ

+  Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, người bị mất Giấy chứng nhận chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất. Tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; cá nhân, tổ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư (sau đây gọi chung là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy.

Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (01 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 08 ngày)

Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 06 ngày)

+ Thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

+ Thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày)

+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến;

+ Ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận hoặc chỉ cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố gửi kết quả giải quyết đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để trả kết quả.

Đối với tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; cá nhân, tổ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiên dự án đầu tư:

- Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 04 ngày)

+ Kiểm tra hồ sơ, thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định;

+ Thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 02 ngày):

+ Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận hoặc chỉ cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả kết quả cho người sử dụng đất.

+ Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 03 ngày): Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;

+ Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 02 ngày):

+ Ký cấp Giấy chứng nhận mới/văn bản từ chối nêu rõ lý do;

+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả kết quả cho người sử dụng đất.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)

 Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ nhận kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

5.1. Thẩm quyền thực hiện:

* Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

* Đối với tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; cá nhân, tổ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiên dự án đầu tư:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

5.2. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận.

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 - 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ