Chuyển mục đích, tách thửa

Thủ Tục Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Phải Được Phép Của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (không bao gồm trường hợp tách thửa do nhà nước thu hồi một phần thửa đất)