Chấm dứt hôn nhân

Thủ tục đơn phương ly hôn
Thủ tục thuận tình ly hôn
Các trường hợp được xem là ly hôn có yếu tố nước ngoài
Trình tự, thủ tục ly hôn (đơn phương/thuận tình) có yếu tố nước ngoài