Cấp Giấy CNQSDĐ

Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã đăng ký đất đai lần đầu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Thủ tục đăng ký thay đổi đối với tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Cấp mới Giấy chứng nhận)
Thủ tục đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai (Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp)
Thủ tục đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai (Cấp mới Giấy chứng nhận)
Thủ tục đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai (Cấp mới Giấy chứng nhận)
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng trong các dự án phát triển nhà ở
Thủ Tục Gia Hạn Quyền Sử Dụng Đất
Các trường hợp không cần gia hạn quyền sử dụng đất